Σχέδιο Νόμου σχετικά με τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου

Αθήνα, 9.6.2017- Το Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας καλωσορίζει τη νομοθετική πρωτοβουλία για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου ως ένα σημαντικό βήμα εκπλήρωσης της δέσμευσης της Πολιτείας να περιορίσει δραστικά τις διακρίσεις λόγω ταυτότητας φύλου. Το Δίκτυο υπενθυμίζει ότι τα βαθιά ριζωμένα στερεότυπα σε σχέση με την ταυτότητα φύλου και τα χαρακτηριστικά φύλου συμβάλλουν καθοριστικά ώστε τα διεμφυλικά και τα μεσοφυλικά άτομα να κινδυνεύουν από τυχαίες ή επαναλαμβανόμενες βίαιες επιθέσεις, ακόμα και στο στενό πλαίσιο της καθημερινότητάς τους. Όπως έχει ήδη υποστηρίξει το Δίκτυο, η νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου θα επιλύσει πολλά από τα πρακτικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα διεμφυλικά άτομα στην καθημερινή τους ζωή και θα διευκολύνει την πρόσβασή τους στη δικαιοσύνη. Είναι ενδεικτικές οι καταγραφές περιστατικών με αφορμή απλές καθημερινές συναλλαγές όπου, λόγω της απουσίας της νομικής αναγνώρισης της ταυτότητα φύλου, το άτομο είναι εκτεθειμένο σε λεκτικές επιθέσεις ή σε περιστατικά ακατάλληλης εξυπηρέτησης με σημαντικό ψυχολογικό αντίκτυπο.

Για το λόγο αυτό, το Δίκτυο καλεί την Πολιτεία να λάβει σοβαρά υπόψη τις επιμέρους παρατηρήσεις και προτάσεις των άμεσα ενδιαφερομένων οργανώσεων και να θέσει ως προτεραιότητα την ουσιαστική προστασία όλων των δικαιωμάτων κάθε ατόμου με βάση το δικαίωμα αναγνώρισης της ταυτότητας φύλου και του σεβασμού της προσωπικότητάς του. Ιδίως, το Δίκτυο καλεί την Πολιτεία να ανταποκριθεί στην σύσταση των διεθνών οργάνων προκειμένου να θεσμοθετήσει «ταχείες, διαφανείς και προσβάσιμες διαδικασίες, με βάση τον αυτοπροσδιορισμό, για την αλλαγή του ονόματος και του καταχωρισμένου φύλου των διεμφυλικών ατόμων σε πιστοποιητικά γέννησης, ταυτότητες, διαβατήρια, εκπαιδευτικούς τίτλους και άλλα συναφή έγγραφα, καθώς και να διαθέσει τις διαδικασίες αυτές σε όλους τους ανθρώπους που επιζητούν να τις χρησιμοποιήσουν, ανεξαρτήτως ηλικίας, ιατρικής κατάστασης, οικονομικής κατάστασης ή ποινικού μητρώου» (Ψήφισμα Αρ. 2048 [2015] της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, παρ. 6.2.1).

Η αύξηση των περιστατικών βίας που είχε παρατηρηθεί κατά την περίοδο συζήτησης στη Βουλή του Σχεδίου Νόμου για το Σύμφωνο Συμβίωσης επιβεβαιώνει ότι η πολιτική επικαιρότητα δύναται να πυροδοτήσει τη διάπραξη ρατσιστικών εγκλημάτων. Για το λόγο αυτό, το Δίκτυο καλεί τους συμμετέχοντες στο δημόσιο διάλογο και στην κοινοβουλευτική διαδικασία κατά τη συζήτηση και την ψήφιση του εν λόγω νομοσχεδίου να απόσχουν από δημόσιο λόγο που υποδαυλίζει τις προκαταλήψεις και θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των στοχοποιούμενων ατόμων.