Κέντρο Συμπαραστάσεως Παλιννοστούντων και Μεταναστών-Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων

Ιασίου 1, 115 21, Αθήνα, Tηλ.: +30 210 727 2270 or 277, E-mail: kesypame@gmail.com
Μοσχονησίων 5. 112 51, Αθήνα, Tηλ.: +30 210 729 926 or 927, E-mail:ecrpath@gmail.com
Βαρατάση 2, 114 75, Αθήνα, Tηλ.: +30 211 012 9868, E-mail: legalaid.ecrp@gmail.com